วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังโพน-หนองเรือ บ้านวังโพน หมุ่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเกรดเกลี่ยผิวจราจรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกบ้านนางสายทอง-หน้าโรงเรียนบ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองห่าง-ศาลาดิน บ้านหนองห่าง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกนานางสำรวย ปะสีกัง-อ้อยช้าง บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างป้ายโครงการฯ ขนาด 1.53 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมจริยธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง