วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย จำนวน 95 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ อบต.เคลื่อนที่ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการอาหารกลางวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างจัดสถานที่และจัดหาเครื่องเสียงเพื่อใช้ตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อต้นไม้เพื่อใช้ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง