องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.bualai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล

สำนักงานปลัด
 
     
  ว่าง  
   หัวหน้าสำนักปลัด  
 นางวิรันดร  สีสุโข  นางภัทรภร  อรรคศรี  นางวชิดา  ศิริศักดิ์
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนันทิยา  ดวงจิตรจำนงค์  นางกัลยกร  ครองเคหา
 นางสาวณิชาณัณทณ์  งานฉมัง
นักจัดการงานทั่วไป
นักพัฒนาชุมชน  เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุวัฒน์  กดสาพรมมา นายสุปรีชา  ศิริโสม  นายชนาสิน  ไพรบึง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงานขับรถยนต์
 
นางคำพอง  ทินราช
นายสมพงษ์  ทบเทิบ
 
 ลูกจ้างประจำ(คนงานทั่วไป)  นักการภารโรง