วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงสว่าง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการฝึกซ้อมแผนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ซื้อถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 19 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง