วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังโพน หมู่ที่ 2สายข้างกำแพงวัดบ้านวังโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๔ สายหน้าบ้านนางรุจิรา อุปถัม-บ้านนางไพรวัลย์ ขันโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา-บ้านอ้อยช้าง หมู่ 7 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา หมู่ที่ 4 บ้านป่าหวาย ตำบลบัวลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มิ.ย. 2567
จ้างป้ายโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลบัวลาย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 สายสี่แยกบ้านโนนสว่าง-ร้านค้าชุมชนโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเหล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 สายบ้านโนนสว่าง-บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างรื้อพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านสายบ้านวังโพน หมู่ที่ 2-บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา-บ้านอ้อยช้าง หมู่ 7 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา หมู่ที่ 4 บ้านป่าหวาย ตำบลบัวลาย
28  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง