วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังท้องถิ่นบ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างป้ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 สายบ้านนายพนม นามะยัพ-สวนนายผัน ภูมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังท้องถิ่น จำนวน 2 หมู่บ้าน (ม.6,ม.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เเละอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Tank Printer กองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังโพน หมู่ที่ 2 สายรอบสระประปาบ้านวังโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ อบต.บัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง