วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด 1.5X3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของสมนาคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 สายจากสี่แยกบ้านโนนสวรรค์-สี่แยกบ้านนางสายฝน ศรีครราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างรถโดยสารปรับอากาศ VIP (ไม่ประจำทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังท้องถิ่นบ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างห้องประชุมอาคารผู้บริหาร อบต.บัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบหอถังสูง บ้านหนองห่าง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง