วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2566
จ้างป้ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างป้ายไวนิลรณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บัวลาย ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง