วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านวังโพน ม.2 สายหน้าวัดบ้านวังโพนเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส้นกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างงานถมดินคันทางบ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 สายนานายเหรียญ สืบมา - นานายเสาร์ กุงหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 สายข้างนานายสุพจน์ วัลวาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างป้ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ขนาด ๑.๕๐x๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงสว่าง ม.7 สายข้างวัดหนองแสง-สำนักสงฆ์สวนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง