วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงติดตั้งถังตกตะกอนกลิ่นสีระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ.8804 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 6-8 พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำการปะเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน อบต.บัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อโต๊ะอนุบาลหน้าขาวพร้อมม้านั่งยาว จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมหลังคาโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย (ด้านทิศตะวันตกฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง