วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2566
จ้างแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนถนนสายหน้าบ้านนางทองใส-หน้า รร.บ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
จ้างแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนถนนสายข้างวัดแสงสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน งวดประจำเดือน ก.ค.-ต.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างตรายาง ส่วนกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง