วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2564
ถุงยังชีพ จำนวน 17 ถุงๆละไม่เกิน 500 บาท เป็นเงิน 8,500 บาท
27  ก.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน(200) ศพด.อบต.บัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงสถานที่ (ติดตั้งกันสาดและกั้นห้องชั่วคราว) จำนวน 2 แห่ง พร้อมติดตั้งเต๊นท์อำนวยการและติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับจัดตั้งสถานที่กักกันโรค จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารสำหรับผู้ถูกกักกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับจัดตั้งสถานที่กักกันโรค จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 13 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นมพิเศษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อน้ำยาพ่นคอกสัตว์ สำหรับกำจัดแมลง ขนาด 250 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง