วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2564
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม (เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 23,315 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บัวลาย ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอาการศ ภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (วัคซีน) เพือป้องกันกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง