วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุกีฬา กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ระบบ inverter ขนาด 24,000 btu โดยวิธีเฉพาะเจาะจง