วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2565
ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งอาคารผู้บริหารและอาคารสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดินภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย จำนวน 5 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงติดตั้งถังตกตะกอนกลิ่นสีระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ.8804 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 6-8 พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำการปะเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน อบต.บัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง