วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2565
ซื้อโต๊ะอนุบาลหน้าขาวพร้อมม้านั่งยาว จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมหลังคาโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย (ด้านทิศตะวันตกฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างเหมายานพาหนะรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วตำบลบัวลาย พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและลูกจ้างองค์การบริหารส่วตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย จำนวน 4 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเสริมถนนดินภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย จำนวน 5 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน 10 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง