วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2567
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อสื่อการเรียนการสอน (หนังสือ) ตามโครงการหนูน้อยขยันเรียนรู้ นำไปสู่สติปัญญา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการหนูน้อยขยันเรียนรู้ นำไปสู่สติปัญญา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อหนังสือเรียน ในโครงการค่าหนังสือเรียน (๓ - ๕ ปี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา-บ้านอ้อยช้าง หมู่ 7 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา หมู่ที่ 4 บ้านป่าหวาย ตำบลบัวลาย
23  พ.ค. 2567
จ้างพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 สายแยกบ้านนายผัน ภูมูล-แยกบ้านนางกอง อัคะชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บัวลาย ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง