วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา จำนวน 28 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ
15  ส.ค. 2565
จ้างรถรับจ้างไม่ประจำทาง (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างรถรับจ้างไม่ประจำทาง(รถบัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเสาธงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง