วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2566
ซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม (เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 สายสวนนางทองจันทร์ คำมี-สามแยกทางไปบ้านหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 สายบ้านนายสุวิทย์ สีทานอก-ไปเส้นทางอำเภอบัวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงสว่าง ม.7 สายข้างวัดบ้านหนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย ม.4 สายแยกคอกหมู-ไปทางบ้านอ้อยช้าง ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนหัน ม.8 สายฟาร์มหมู-สามแยกนานางปราณี สร้อยสูงเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง