วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม ม.3 สายบ้านนายทองดำ กดสาพรมมา-หน้าบ้านนางบัวลา ไกรโสดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างงานถนนดินคันทางบ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 สายสามแยกถนนลาดยาง-สามแยกนานางวรรภร พานา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนหัน ม.8 สายนานายเพลิน-หนองผักกะเฉด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถมดินคันทางบ้านหนองห่าง ม.10 สายสวนนางวาสนา สีน้ำอ้อม-คลองอีสานเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายเพื่อใช้ตามโครงการชุมชน/หมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อถังพลาสติกพร้อมฝา ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างงานถนนหินคลุกบ้านวังโพน หมู่ที่ 2 สายประปาบ่อใหม่ - โคกหนองกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 12 สายหน้าบ้านนางวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง