วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อโครงการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ใน ศพด.อบต.บัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงสว่าง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง