วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่างถึงป่าหวาย บ้านโนนสว่าง หมูที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็กชนิดบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็กชนิดบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกองการศึกษา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกองการศึกษา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อถุงยังชีพเพื่อดำรงชีพแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง