วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง VIP 2 ชั้น จำนวน 56 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่าง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างจัดเตรียมสถานที่พร้อมเก็บกวาดสถานที่และจ้างเหมาเวที่พร้อมเครื่องเสียงตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกวิน แสงสว่าง - บ้านนายลำดวน นาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังโพน-หนองเรือ บ้านวังโพน หมุ่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเกรดเกลี่ยผิวจราจรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกบ้านนางสายทอง-หน้าโรงเรียนบ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง