วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการฝึกซ้อมแผนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ซื้อถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 19 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจ ATK และ หน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดตั้งศูนย์กักตัว สำหรับผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 27 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง