วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินคันคลอง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อโครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศา่สตร์ทางการแพทนย์ (วัคซีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาคัดลอกข้อมูลที่ดิน สำรวจภาคสนาม บันทึกเจ้าของทรัพย์สินและนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง