วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2566
ซื้อถังพลาสติกพร้อมฝา ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างงานถนนหินคลุกบ้านวังโพน หมู่ที่ 2 สายประปาบ่อใหม่ - โคกหนองกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 12 สายหน้าบ้านนางวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างงานถนนหินคลุก บ้านหนองห่าง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 สายหน้าบ้านนายสุวิทย์ สีทานอก - นานางสำราญ แสนนอก (สายโนนสว่าง-ป่าหวาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการ หนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างป้ายโครงการ หนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สป จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง