วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2565
ซื้อซื้อถุงยังชีพ จำนวน 30 ถุงละ 500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโพน ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างเหมาปรับเกรดขยะลงบ่อบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2565
จ้างป้ายสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง