วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและอุบัติเหตุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การดำเนินการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ในส่วนสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง