วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ระบบ inverter ขนาด 24,000 btu โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งอาคารผู้บริหารและอาคารสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดินภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย จำนวน 5 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง