วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับจัดตั้งสถานที่กักกันโรค จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารสำหรับผู้ถูกกักกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับจัดตั้งสถานที่กักกันโรค จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 13 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นมพิเศษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อน้ำยาพ่นคอกสัตว์ สำหรับกำจัดแมลง ขนาด 250 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม (เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง