วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองแสง หมู่ที่ .5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
เหมาโครงการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน
16  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนบ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเยียวยาประชาชนท่เข้ารับการกักตัว จรกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ 8804 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง