วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2565
จ้างเหมายานพาหนะรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วตำบลบัวลาย พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและลูกจ้างองค์การบริหารส่วตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย จำนวน 4 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเสริมถนนดินภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย จำนวน 5 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน 10 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา จำนวน 28 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ
15  ส.ค. 2565
จ้างรถรับจ้างไม่ประจำทาง (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง