วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนหัน หมู่ที่ 8-บ้านสามเมือง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างเหมายานพาหนะปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง VIP 2 ชั้น จำนวน 56 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่าง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างจัดเตรียมสถานที่พร้อมเก็บกวาดสถานที่และจ้างเหมาเวที่พร้อมเครื่องเสียงตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง