วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2565
จ้างรถรับจ้างไม่ประจำทาง(รถบัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเสาธงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างเหมายานพาหนะโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง