วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2564
ซื้อถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเยียวยาประชาชนที่เข้ารับการกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า(โควิด ๒๐๑๙)สำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้กักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดกิจกรรมสร้างสุข เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว แบบปรับระดับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับจัดตั้งสถานที่กักกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 17 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 23 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง