วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำกระทง ตามโครงการลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่พร้อมไฟประดับ ตามโครงการลอยกระทงปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียง เพื่อใช้ตามโครงการลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 12 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง