วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุง (แบบซอง 50 กรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กคู่ บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
15  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง