วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบบ้้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห่าง ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านวังโพน ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวพัฒนา ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงสว่าง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเยียวยาประชาชนที่เข้ารับการกักตัว จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 15 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ถุงยังชีพ จำนวน 17 ถุงๆละไม่เกิน 500 บาท เป็นเงิน 8,500 บาท