วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบหอถังสูง บ้านหนองห่าง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังท้องถิ่นจำนวน 4 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังท้องถิ่นบ้านวังโพน หมู่ที่ 2 สายบ้านวังโพน-บ้านหนองหญ้าปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 สายบ้านนางสุภาภรณ์ ลงเย ถึง บ้านทองเหลือง วานมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างเหมาตกเเต่งเเละจัดสถานที่ ในโครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้าย ในโครงการ หนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 จำนวน 8 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างป้ายไวนิล ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One StopService OSS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง