วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2565
ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจ ATK และ หน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดตั้งศูนย์กักตัว สำหรับผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 27 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
ซื้อซื้อถุงยังชีพ จำนวน 30 ถุงละ 500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโพน ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง