วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2565
จ้างเหมายานพาหนะโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาปรับเกรดจัดเตรียมสถานที่พร้อมเครื่องเสียงสำหรับปลูกป่าตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สป จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวพัฒนา ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง