วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหนองกุดเมื่อย บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง