วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ต.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้สำหรับดื่มภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวลาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ เดือนๆละ ๑,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่มเพื่อรับรองประชาชนในการติดต่อราชการ ประจำปี 2564 จำนวน 12 เดือนๆละ 1,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าหวาย ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา - บ้านคึมม่วง ต..บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าหวาย ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา - บ้านอ้อยช้าง ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา (เส้นนานายป้อม โนนเมืองแด) โดยวิธีคัดเลือก
27  ก.ย. 2564
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 15 ถุงๆละ 500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมาตามโครงการ โคราชเมืองสะอาด เก็บกววดทั้งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองแสง หมู่ที่ .5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง