วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2563
สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
18  ส.ค. 2563
จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังโพน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างกำจัดวัชพืชฝายหลวงบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 (คลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายคุ้มพันธ์ทองถึงคุ้มฝายหลวง บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแยกนานายพรม ปะหารัตน์ตาถึงไร่นายทรงสิทธิ์ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกหมู่บ้านถึงบ้านโนนสว่าง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายรอบสระหนองกุดเมื่อย บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง