วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายแขวนคอ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมในการตัดเย็บเสื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างปรับเกรดเกลี่ยผิวจราจรภายในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย จำนวน 6 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง