วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกองการศึกษา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อถุงยังชีพเพื่อดำรงชีพแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินคันคลอง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อโครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศา่สตร์ทางการแพทนย์ (วัคซีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง