วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บัวลาย ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอาการศ ภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (วัคซีน) เพือป้องกันกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2564 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง