วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดินสายคุ้มพันธ์ทอง-คุ้มฝายหลวง บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง VIP 2 ชั้น จำนวน 4 คัน จำนวน 3 วัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อของที่ระลึกและวัสดุในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารจัดทำคู่มือการทำเกษตรแบบผสมผสานและจัดทำป้ายแขวนคอสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสารการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง