วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านวังโพน ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวพัฒนา ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงสว่าง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเยียวยาประชาชนที่เข้ารับการกักตัว จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 15 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ถุงยังชีพ จำนวน 17 ถุงๆละไม่เกิน 500 บาท เป็นเงิน 8,500 บาท
27  ก.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน(200) ศพด.อบต.บัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงสถานที่ (ติดตั้งกันสาดและกั้นห้องชั่วคราว) จำนวน 2 แห่ง พร้อมติดตั้งเต๊นท์อำนวยการและติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง