วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายโครงการลอยกระทงตำบลบัวลาย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
ซื้อพลุดอกไม้ไฟสำหรับจุดในพิธีเปิดงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งเพื่อใช้ตามโครงการลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมไฟประดับและจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ตามโครงการลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชิวิตผู้สูงอายุ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง