วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อของที่ระลึกและวัสดุในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารจัดทำคู่มือการทำเกษตรแบบผสมผสานและจัดทำป้ายแขวนคอสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสารการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลายเคลื่อนที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง-บัวใหญ่ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังโพน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนหัน หมู่ที่ 8-บ้านสามเมือง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง