วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2564 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอนรายหัว(รายหัว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจริยธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดื่มและของใช้สำหรับให้บริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการฝึกอบรมจริยธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง