วันที่
ชื่อเรื่อง
16  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านข้ามป้อม-บัวลาย บ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการไถกลบขยะลงบ่อบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินคันคลองบ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคันคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังท้องถิ่นจากสระ SML-นานายจันดา หมู่ที่ 5 บ้านหนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายปากอุโมงค์ บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง