วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายรอบสระหนองกุดเมื่อย บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศระบบ inverter พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 เครื่องเป็นเงิน 30,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนหัน จากสามแยกบ้านนางหนู โพธิ์สิมถึงสามแยกเส้นรอบหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่างถึงป่าหวาย บ้านโนนสว่าง หมูที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการฝึกอลรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็กชนิดบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็กชนิดบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง