วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมจริยธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเกรดเกลี่ยผิวจราจรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา/ธงชาติ/ชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่มแบบถ้วยและน้ำแข็ง ตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างป้ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างป้ายโครงการฯ ขนาด 4x6 เมตรและป้ายไวนิลตามโครงการฯ ขนาด 1x3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อพลุตะไล สำหรับพิธีเปิดงานตามโครงการลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง