วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายคุ้มพันธ์ทองถึงคุ้มฝายหลวง บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแยกนานายพรม ปะหารัตน์ตาถึงไร่นายทรงสิทธิ์ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกหมู่บ้านถึงบ้านโนนสว่าง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายรอบสระหนองกุดเมื่อย บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศระบบ inverter พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 เครื่องเป็นเงิน 30,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนหัน จากสามแยกบ้านนางหนู โพธิ์สิมถึงสามแยกเส้นรอบหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่างถึงป่าหวาย บ้านโนนสว่าง หมูที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการฝึกอลรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง