วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย จำนวน 95 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ อบต.เคลื่อนที่ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการอาหารกลางวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างจัดสถานที่และจัดหาเครื่องเสียงเพื่อใช้ตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อต้นไม้เพื่อใช้ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง