วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศา่สตร์ทางการแพทนย์ (วัคซีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาคัดลอกข้อมูลที่ดิน สำรวจภาคสนาม บันทึกเจ้าของทรัพย์สินและนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองห่าง-โนนแดง หมู่ที่ 10 บ้านหนองห่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อถังขยะติดเชื้อสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่สาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง