วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองห่าง-ศาลาดิน บ้านหนองห่าง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกนานางสำรวย ปะสีกัง-อ้อยช้าง บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างป้ายโครงการฯ ขนาด 1.53 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมจริยธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเกรดเกลี่ยผิวจราจรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง