วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 12 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
ซื้อกระสอบปุ๋ยและทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย จำนวน 95 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ อบต.เคลื่อนที่ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง