วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังท้องถิ่นจากสระ SML-นานายจันดา หมู่ที่ 5 บ้านหนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายปากอุโมงค์ บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดินสายคุ้มพันธ์ทอง-คุ้มฝายหลวง บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง VIP 2 ชั้น จำนวน 4 คัน จำนวน 3 วัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง