วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างเป่าล้างบ่อน้ำบ่อน้ำบาดาล ความลึก ๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีขาดแคลนน้ำอุปโภค บ้านหนองห่าง หมู่ที่ 10 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนไส้กรองเครื่องยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งพ 9011 นม.ครบรอบ 10,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ในโครงการ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถรับจ้างไม่ประจำทาง ในโครงการ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง