วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2564
จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การดำเนินการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ในส่วนสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางและเข้าตรวจเช็คระยะตามกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้สำหรับดื่มภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวลาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ เดือนๆละ ๑,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่มเพื่อรับรองประชาชนในการติดต่อราชการ ประจำปี 2564 จำนวน 12 เดือนๆละ 1,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง