วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา จำนวน 28 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ
15  ส.ค. 2565
จ้างรถรับจ้างไม่ประจำทาง (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างรถรับจ้างไม่ประจำทาง(รถบัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเสาธงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง