วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบัวลาย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
จ้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองห่าง หมู่ที่ 10 สายกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 สายสวนนายมนูล ภูมูล-แยกถนนสายบ้านหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามป้อม ม.3 สายรอบสระน้ำข้างวัดบ้านขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม สายข้างวัดบ้านขามป้อม-คลองอีสานเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดสถานที่ ปิด - เปิด งาน ในโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ในโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุ ในโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง