วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหนองกุดเมื่อย บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกเดิมสายหนองแสง-อ้อยช้าง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานภายในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง