วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าหวาย ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา - บ้านคึมม่วง ต..บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าหวาย ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา - บ้านอ้อยช้าง ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา (เส้นนานายป้อม โนนเมืองแด) โดยวิธีคัดเลือก
27  ก.ย. 2564
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 15 ถุงๆละ 500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมาตามโครงการ โคราชเมืองสะอาด เก็บกววดทั้งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองแสง หมู่ที่ .5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
เหมาโครงการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน
16  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนบ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง