วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างเหมายานพาหนะโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาปรับเกรดจัดเตรียมสถานที่พร้อมเครื่องเสียงสำหรับปลูกป่าตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สป จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง