วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน งวดประจำเดือน ก.ค.-ต.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างตรายาง ส่วนกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างป้ายโครงการ อนุรักษ์พัมนาป่าชุมชน รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (วันต้นไม้ประจำปีของชาติ) ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนดินและซ่อมแซมคันคลอง จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างป้ายโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ในการทำขนมแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน เป็นขนมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือน มิ.ย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง