วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ในโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุ ในโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ขนาด 1.5x3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการฯและของสมนาคุณ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างรถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก กิน กอด เล่น เล่า เฝ้าดูฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก กิน กอด เล่น เล่า เฝ้าดูฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ค่าวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง