วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บัวลาย ประจำภาคเรียนที่ 1 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อถังพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำมัน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง