วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดกิจกรรมสร้างสุข เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว แบบปรับระดับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับจัดตั้งสถานที่กักกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 17 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 23 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบบ้้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห่าง ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง