วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2566
จ้างป้ายรณรงค์ นโยบายไม่รับของขัวญ (No Gift Policy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างขุดบ่อขยะบ้านโนนสว่าง หมุ่ที่ 6 โคกหนองสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองห่าง ม.10 สายสามแยกบ้านนางสมหวัง จันทรดิษ - หน้าบ้านนางอำนวย พืชสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองห่าง หมู่ที่ 10 สายหน้าบ้านนายสุนทร ปัญหา - สามแยกทางเข้าหมู่บ้านหนองห่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 สายสี่แยกศาลปู่ตากลางบ้าน-วัดบ้านขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างจัดสถานที่พร้อมตกแต่งตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างมหรสพ (หมอลำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง