องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายสุทธิพงศ์  บุญสงค์
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 098-5844617
  อีเมล์ + admin@bualai.go.th
 
  ชื่อ +

-ว่าง-

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 0-4449-5165
  อีเมล์ + admin@bualai.go.th
 
 
  ชื่อ +

 นายสำราญ  อาษาพันธ์

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 0-4449-5165
  อีเมล์ + admin@bualai.go.th
 
  ชื่อ +

นางพิศมัย  การปลูก

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 0-4449-5165
  อีเมล์ + admin@bualai.go.th
 
 
  ชื่อ +

-ว่าง-

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 0-4449-5165
  อีเมล์ + admin@bualai.go.th
 
  ชื่อ +

-ว่าง-

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
  โทรศัพท์ + 0-4449-5165
  อีเมล์ + admin@bualai.go.th