องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายสุทธิพงศ์  บุญสงค์
 นายก อบต.บัวลาย
โทร.098-5844617
นายสมบัติ  พลเรือง
นายหนูกาน  อโนรัตน์
 รองนายก อบต.บัวลาย  รองนายก อบต.บัวลาย
โทร.093-3701674
โทร.087-2575413
นางอินทหวา  ประเสริฐสม
 เลขานุการนายก อบต.
โทร.080-0103138

นายสำราญ  อาษาพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริส่วนตำบล
โทร.089-7414105
   

นายสำราญ  อาษาพันธ์
 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

โทร.089-7414105

 นายกตัณณ์กิตติ์  บุญมา
นางพิศมัย  การปลูก
ว่าง
 หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง

   

ว่าง  

ผอ.กองการศึกษา