องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายสุทธิพงศ์  บุญสงค์
 นายก อบต.บัวลาย
โทร.098-5844617
นายสมบัติ  พลเรือง
นายหนูกาน  อโนรัตน์
 รองนายก อบต.บัวลาย  รองนายก อบต.บัวลาย
โทร.093-3701674
โทร.087-2575413
นางอินทหวา  ประเสริฐสม
 เลขานุการนายก อบต.
โทร.080-0103138

ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   

นายสำราญ  อาษาพันธ์
 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
 

โทร.089-7414105

 นางกัลยกร  ครองเคหา
นางพิศมัย  การปลูก
นายสราวุฒิ ธงชัย
    นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ       รักษาราชการแทน
     หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง       นายช่างโยธาชำนาญงาน      รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

   

นายทรงพล สิงห์หาญ
 

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา