องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
สภา อบต.


นายสุพจน์  วัลวาล
 ประธานสภา อบต.
 
นางวรรณวิภา  สุวรรณบล
นายสมพร  การงาน
 รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.
 
นายสุรัตน์  ปาปัจฉิม
นายวัชรินทร์  กดสาพรมมา
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
 

 
นายยวน  ชัยเกิน
นายธีระวุฒิ  สุระพินิจ
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
 
 

 
นางดวงเดือน  พิมลนอก
นายณัฐพล  จันทะเบี้ยว
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
 

 
นายทองดี  ภูมูล
นายอดุลย์  เจียมไธสง
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13