องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

     
  ว่าง
 
   ปลัด  
     
  นายสำราญ  อาษาพันธ์
 
   รองปลัด  
     
  นายกตัณณ์กิตติ์  บุญมา
 
   หัวหน้าสำนักปลัด  
 นางวิรันดร  สีสุโข  นางภัทรภร  อรรคศรี  นางสาวนันทิยา  ดวงจิตรจำนง
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นักทรัพยากรบุคคล
                        
 

ว่าง
 จ.อ.ชัยณรงค์  เทียบแสน
 นางสาวณิชาณัณทณ์  งานฉมัง
นักพัฒนาชุมชน นักจัดการงานทั่วไป  เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ว่าง  นางสาววนิดา พิรักษา
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นายสุวัฒน์  กดสาพรมมา  นายสุปรีชา  ศิริโสม
นายชนาสิน  ไพรบึง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงานขับรถ
ว่าง
นักการภารโรง