องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

     
  ว่าง
 
   ปลัด  
     
  นายสำราญ  อาษาพันธ์
 
   รองปลัด  
     
  ว่าง
 
   หัวหน้าสำนักปลัด  
 ว่าง  นางภัทรภร  อรรคศรี  นางสาวนันทิยา  ดวงจิตรจำนง
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นักทรัพยากรบุคคล
                        
 


นางกัลยกร  ครองเคหา
 จ.อ.ชัยณรงค์  เทียบแสน
 นางสาวณิชาณัณทณ์  งานฉมัง
นักพัฒนาชุมชน นักจัดการงานทั่วไป  เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุปรีชา  ศิริโสม ว่าง นายสุวัฒน์  กดสาพรมมา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานป้องกันฯ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายชนาสิน  ไพรบึง นายณรงค์ฤทธิ์  ปะวะโข
พนักงานขับรถยนต์  ภารโรง