องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

     
  ว่าง
 
   ปลัด  
     
  นายสำราญ  อาษาพันธ์
 
   รองปลัด  
     
  นายกตัณณ์กิตติ์  บุญมา
 
   หัวหน้าสำนักปลัด  
 นางวิรันดร  สีสุโข  นางภัทรภร  อรรคศรี  นางสาวนันทิยา  ดวงจิตรจำนง
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นักทรัพยากรบุคคล
                        
 

นางกัลยกร  ครองเคหา
 จ.อ.ชัยณรงค์  เทียบแสน
 นางสาวณิชาณัณทณ์  งานฉมัง
นักพัฒนาชุมชน นักจัดการงานทั่วไป  เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววนิดา พิรักษา นายสุปรีชา  ศิริโสม ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายสุวัฒน์  กดสาพรมมา  นายชนาสิน  ไพรบึง
นายณรงค์ฤทธิ์  ปะวะโข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พนักงานขับรถ นักการภารโรง