องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
กองคลัง

     
  นางพิศมัย  การปลูก
 
   ผู้อำนวยการกองคลัง  
   
 ว่าง
 นางสาวอชิรญาณ์  แสนโคตร
 นางสาวราตรี  ซุนสอน
 นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   
 นางสาวเพ็ญศรี  อ่อนชมพู นางสาวจิราวรรณ  แสนโคตร
 นางสาวศรีสกุล แก้วอาจ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้